top of page

PRIVATUMO POLITIKA

Šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra nustatomi Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai bei tvarka, kuriais vadovaudamasi Bendrovė, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarko Asmens duomenų subjektų Asmens duomenis.
1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI.
1.1. Asmens duomenys – tai toliau šiose Taisyklėse detalizuota bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Asmens duomenų subjektu.
1.2. Asmens duomenų subjektas/Duomenų subjektas – tai bet kuris asmuo, kuris: (i) naudojasi (-ojosi) Bendrovės interneto svetaine www.tikras.lt ir/arba (ii) užsako (-ė), perka (-o) ar naudojasi (-ojosi) bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis; ir/arba (iii) siekia (-ė) dalyvauti Organizatoriaus organizuojamame Renginyje, pvz.: užsiregistruodamas dalyvauti gyvoje transliacijoje; ir/arba (iv) yra (buvo) Dalyvis.
1.3. Asmens duomenų valdytojas –  Ignas Genys, vyktantis individualią veiklą nr. 723030, elektroninio pašto adresas: ignas@perpatirti.lt tel. Nr.: +37064034568.
1.4. Bilietas – tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiame Renginyje.
1.5. Dalyvis – tai pilnametis asmuo, Bilietą įsigyjantis su savo verslu, darbu, profesija ar amatu susijusiais tikslais, išskyrus, kai iš Renginio tematikos akivaizdu, jog tikslas yra asmeninis, sumokėjęs nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti Renginyje.
1.6. Renginys – tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys, į kurį patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.
1.7. Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas Asmens duomenų tvarkymas, kai Asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu.
1.8. Tvarkymas –tai bet koks automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekamasveiksmas ar jų seka, įskaitant jos rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, keitimą (pildymą ar taisymą), prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, paskelbimą, naudojimą, paiešką, skleidimą ar kitokį veiksmą ar veiksmų rinkinį. Toliau Taisyklėse vartojant žodį „tvarkyti“ bei atskiras jo formas, jam suteikiama tokia pat reikšmė, kaip ir sąvokai „Tvarkymas“.
2. BENDROSIOS NUOSTATOS.
2.1. Bendrovė Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais.
2.2. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bendrovė Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi dar ir tiesiogiai taikomu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas).
2.3. Taisyklėmis siekiama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Duomenų subjektui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Bendrovė, tvarkydama jo Asmens duomenis, o taip pat informuoti Asmens duomenų subjektus apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti.
2.4. Asmens duomenų valdytojas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Taisyklėse nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, jog Bendrovė galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, sudaryti bei vykdyti įvairias su tuo susijusias civilines sutartis,užtikrinti Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę bei atitiktį jų lūkesčiams, o taip pat tam, kad būtų užtikrintas pačių Asmens duomenų subjektų teisėtas interesas, pvz.: būti saugiam ir sveikam; bei pačios Bendrovės teisėtas interesas (jeigu Asmens duomenų subjekto interesas nėra viršesnis).
2.5. Asmens duomenų valdytojas Asmens duomenis tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti; tą daro tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga nurodytiems tikslams pasiekti, laikantis tikslingumo bei proporcingumo principų, nereikalaujant, netvarkant ir nekaupiant perteklinių duomenų, jau tvarkomus Asmens duomenis periodiškai tikrinant ir atnaujinant, užtikrinant tinkamą jų saugumą.
3. SUTIKIMAS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS.
3.1. Prieš Asmens duomenų subjektui atliekant Taisyklių 1.2. p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, Bendrovė suteikia Duomenų subjektui galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis, www.tikras.lt pagrindinio puslapio apačioje paspaudus nuorodą „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, po ko Asmens duomenų subjektas yra nukreipiamas į šias viešai skelbiamas, internetiniame tinklalapyje patalpintas Taisykles.
3.2. Bendrovė Duomenų subjektui, prieš jam atliekant Taisyklių 1.2. p. nurodytus veiksmus, primygtinai siūlo pačiam išsamiai, visapusiškai bei detaliai susipažinti su Taisyklėmis. Kilus klausimų, siūlome susisiekti su Bendrove el. pašto adresu ignas@perpatirti.lt arba telefonu Nr.: +37064034568.
3.3. Duomenų subjektui susipažinus su Taisyklėmis, Biliete ar kitame dokumente, įskaitant elektroninį, jam yra sudaryta galimybė šalia aktyvios nuorodos „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“ pažymėti varnelę, taip išreiškiant aktyvų savo sutikimą dėl šiose Taisyklėse aprašyto jo Asmens duomenų, nurodytų Taisyklių 6.1. p. lentelėje A, tvarkymo. Laikoma, kad Asmens duomenų subjektas, atlikęs Taisyklių 1.2. p. (ii), (iii) bei (iv) nurodytus jį apibūdinančius veiksmus bei pažymėjęs varnelę ties aktyvia nuoroda „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, tokiu būdu patvirtino, jog Taisyklės jam puikiai suprantamos ir kad tokiu būdu jis davėinformacija pagrįstą, vienareikšmišką savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis šiose Taisyklėse, kalbant apie 6.1. p. lentelėje Apateiktus Asmens duomenis, nustatyta tvarka.
3.4. Todėl Asmens duomenų subjektui nesutinkant su šiose Taisyklėse aprašytu Asmens duomenų (nurodytų Taisyklių 6.1. p. lentelėje A) tvarkymu, paties Duomenų subjekto asmens duomenų apsaugos labui, jis: (i) neturi teisės naudotis Bendrovės interneto tinklalapiu www.tikras.lt ir/arba (ii) užsakyti, pirkti ar naudotis bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis; ir/arba (iii) siekti ir/ar dalyvauti Organizatoriaus organizuojamame Renginyje; (iv) įsigyti Bilietą.
3.5. Kai Asmens duomenų subjektas, atlikęs Taisyklių 1.2. p. (i) nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, tęsia tolesnį savo lankymąsi internetiniame tinklalapyje www.tikras.lt. jo Asmens duomenys tvarkomi tik Taisyklėse nurodytu būdu naudojant Slapukus ir tik kiek įmanoma nuasmenintus Asmens duomenis.
3.6. Dėl atskirai Taisyklių 6.2. p. ir 6.3. p. lentelėse B ir C nurodytų Asmens duomenų tvarkymo jose nurodyta tvarka, Asmens duomenų subjektui yra sudaryta galimybė Biliete ar kitame dokumente, įskaitant elektroninį, atskirai išreikšti savo valią dėl kiekvieno iš nurodytų atvejų pažymint varnelę ties „Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais“ ir/arba ties „Sutinku, kad mano asmens duomenys, gauti vaizdo stebėjimo priemonėmis, būtų tvarkomi reklamos ar kitais komerciniais tikslais“. Tais atvejais, kai Asmens duomenų subjektas pažymi varneles ties minėtais sutikimais ar kažkuriuo vienu iš jų, laikoma, kad Duomenų subjektas tokiu aktyviu būdu davė savo, informacija pagrįstą, vienareikšmišką sutikimą Asmens duomenų valdytojui tvarkyti jo Asmens duomenis šiose Taisyklėse (kalbant apie 6.2. p. ir 6.3. p. lentelėse B ir C detalizuotus Asmens duomenis) nustatyta tvarka.
3.7. Taisyklių 3.6. p. numatytais atvejais Asmens duomenų subjektas turi teisę pasirinkti, ar sutikti su tokiu jo Asmens duomenų tvarkymu.
3.8. Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, kurių nauji pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Bendrovės minėtoje internetinėje svetainėje. Jeigu Asmens duomenų subjektas atlieka Taisyklių 1.2. p. nurodytus aktyvius veiksmus jau po Taisyklių pakeitimų, laikoma, kad jis sutinka su visais jų pakeitimais tokia apimtimi, kokia jo Asmens duomenys buvo tvarkomi anksčiau. Duomenų subjektui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jam taikomos Taisyklių 3.4. p. nurodytos pasekmės. Asmens duomenų valdytojas siūlo Duomenų subjektui aktyviai domėtis, kaip tvarkomi jo Asmens duomenys.
3.9. Asmens duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais ji imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Taisyklių ir galiojančių teisės aktų.
4. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.
4.1. Asmens duomenų subjektas turi teisę:
4.1.1. gauti informaciją apie tai, ar ir kokie jo Asmens duomenys yra tvarkomi, bei su jais susipažinti, taip pat sužinoti, kiek laiko ir kokie jo duomenys Bendrovėje saugomi;
4.1.2. gauti jo paties Duomenų valdytojui pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo, teisėto Duomenų subjekto ir/ar Bendrovės intereso ar tarp Dalyvio ir Organizatoriaus sudarytos sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir perduoti tokius Asmens duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
4.1.3. reikalauti, kad bet koks automatizuotu būdu atliktas vertinimas būtų peržiūrėtas, tvarkant rankiniu būdu;
4.1.4. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius savo Asmens duomenis, juos koreguoti bei papildyti. Taip pat ištrinti tokius duomenis, kai teisę būti pamirštam numato Reglamentas bei kiti teisės aktai. Tais atvejais, kai Asmens duomenis Bendrovė gauna iš paties Duomenų subjekto, už jų teisingumą, tikslumą bei išsamumą, juos pateikdamas, atsako pats Asmens duomenų subjektas;
4.1.5. atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kai tai daroma tik Asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu arba kai jie tvarkomi remiantis Bendrovės teisėtu interesu ir paaiškėja, kad Asmens duomenų subjekto interesai yra aukštesni, taip pat pareikalauti, kad tokie Asmens duomenys būtų tvarkomi, apsiribojant vien saugojimu. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukus sutikimą, Bendrovė gali nebegalėti toliau teikti paslaugų ir/arba pasiūlyti geriausio sprendimo, nuo to gali nukentėti teikiamų paslaugų kokybė ir/ar efektyvumas. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
4.1.6. reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su Duomenų subjekto sutikimu, kai Asmens duomenų subjektas tą sutikimą atšaukia (teisė būti pamirštam). Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, pvz.: kai pareigą tvarkyti Asmens duomenis Bendrovei numato atitinkami teisės aktai, kai tvarkyti Duomenis būtina, norint įvykdyti sutartis, kurios viena šalis yra Duomenų subjektas; o taip pat remiantis teisės aktais numatytu reguliavimu;
4.1.7. prašyti sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymą Reglamente numatytais atvejais;
4.1.8. nesutikti, kad Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais;
4.1.9. kitas ADAĮ bei Reglamente įtvirtintas teises;
4.1.10. Asmens duomenų subjektui kilus klausimų ar susirūpinimui dėl Bendrovės veiksmų/neveikimo, kuriais galimai nesilaikoma Taisyklių ar pažeidžiama Duomenų subjekto asmens duomenų apsauga, Asmens duomenų subjektas gali kreiptis į Bendrovę Taisyklių 1.3. p. nurodytais kontaktiniais duomenimis;
4.1.11. pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS.
5.1. Asmens duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, Duomenų valdytojui turi pateikti rašytinį prašymą: asmeniškai Bendrovei, registruotu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija, informacija apie tai, kokią teisę, dėl kokių ir kokios apimties Duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, taip pati ir tai, kokiu būdu, t. y. elektroniniu paštu/kitomis ryšių priemonėmis ar paštu, pageidauja gauti atsakymą.
5.2. Duomenų subjektas, pateikdamas Taisyklių 5.1. p. minimą prašymą, privalo patvirtinti Asmens duomenų valdytojui savo tapatybę:
5.2.1. teikdamas prašymą asmeniškai – pateikti originalų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5.2.2. teikdamas prašymą registruotu paštu, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašydamas jį elektroniniu parašu.
5.3. Asmens duomenų valdytojas nurodo, jog tokia tvarka numatyta, siekiant užtikrinti paties Duomenų subjekto asmens duomenų apsaugą, kad joks kitas asmuo be teisėto pagrindo negautų jo Asmens duomenų.
5.4. Gavęs Asmens duomenų subjekto prašymą Asmens duomenų valdytojas jį išnagrinėja ir nemokamai atsakymą pateikia ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Atsakymas pateikiamas vienu iš prašyme nurodytų būdų.
6. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TIKSLAI IR PAGRINDAI.
6.1. Asmens duomenų subjektas, Taisyklių 3.3. p. nurodyta tvarka sutikęs su jo Asmens duomenų tvarkymu, konkrečiai, aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Lentelėje A nurodytais tikslais, pagrindais, apimtimi bei būdais:
Asmens duomenys
1)    Duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens atsiskaitymo duomenys (pvz.: banko sąskaitos Nr., kt.).
2)    Duomenų subjekto amžius, sveikatos būklė bei kiti duomenys, kuriuos Duomenų subjektas savo noru pateikia Bendrovei.
3)    Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, fotokameros Renginių metu.
Kaip/kada surenkami
1)    Pateikiami paties Asmens duomenų subjekto, įsigyjant Bilietą, atsiskaitant už Bilietą, registruojantis į Renginį, atsiskaitant ir pan.
2)    Pateikiami Asmens duomenų subjekto jam pildant su konkrečiu Renginiu susijusias anketas ir/ar kitas forma.
3)    Atliekant vaizdo stebėjimą konkrečių Renginių metu, filmuojant Dalyvių pasisakymus apie Renginį.
Tvarkymo pagrindas
1)    – sudaroma ir/ar vykdoma Bilieto pagrindu tarp Duomenų subjekto ir Duomenų valdytojo sudaryta sutartis;– esant teisėtam Duomenų valdytojo interesui.
2)    – saugant esminius Duomenų subjekto interesus;– esant teisėtam Duomenų valdytojo interesui;– tik esant aiškiai išreikštam Duomenų subjekto sutikimui dėl šių jo duomenų tvarkymo.
3)    – saugant esminius Duomenų subjekto interesus;– esant teisėtam Duomenų valdytojo interesui;– tik esant aiškiai išreikštam Duomenų subjekto sutikimui dėl šių jo duomenų tvarkymo.
Tvarkymo tikslai
1)    – siekiant tinkamai sudaryti bei įvykdyti tarp Duomenų subjekto ir Bendrovės sudarytą sutartį;– siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjektui užsakytas paslaugas;– atliekant Bilietų pardavimo apskaitą; – išieškant skolas, kt.
2)    – Duomenų subjekto bei kitų Dalyvių saugumui užtikrinti;– siekiant užtikrinti, kad Duomenų subjektas Renginio metu nepatirtų jokių sveikatos sutrikimų;– tikslu geriau įvertinti Dalyvio lūkesčius ir pasiūlyti geriausiai jo interesus atitinkančią paslaugą.
3)    – Duomenų subjekto bei kitų Dalyvių, jų turto saugumui užtikrinti, galimiems pažeidėjams nustatyti.

6.1.1. Įvykus konkrečiam Renginiui, suteikus paslaugą ir/ar įvykdžius tarp Asmens duomenų subjekto bei Asmens duomenų valdytojo sudarytą sutartį, Duomenų subjektas Taisyklių 4 d. tvarka turi teisę pareikalauti ištrinti jo Lentelės A2) dalyje minimus Asmens duomenis, susijusius su Duomenų subjekto sveikatos būkle, nepaisant to, kad tie Asmens duomenys tvarkomi kitais teisėtais pagrindais, negu Asmens duomenų sutikimas.
6.1.2. Aukščiau pateiktoje Lentelėje A detalizuoti Asmens duomenys bus perduodami kitiems asmenims tik Taisyklių 8 dalyje nurodyta tvarka.
6.2. Asmens duomenų subjektas, Taisyklių 3.5. p. tvarka pažymėjęs varnelę ties „Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais“ tokiu būdu duoda konkretų, aiškų ir nedviprasmiškąsutikimą, kad žemiau lentelėje B aprašyti jo Asmens duomenys be atskiro įspėjimo būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Lentelėje B nurodyta tvarka:
Asmens duomenys
1)    Duomenų subjekto vardas, pavardė, gimimo data, amžius, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lytis.
2)    Kiti Duomenų subjekto duomenys, kuriuos jis pateikia Duomenų valdytojui.
Kaip/kada surenkami
1)    Pateikiami paties Asmens duomenų subjekto, įsigyjant Bilietą, atsiskaitant už Bilietą, registruojantis į Renginį, atsiskaitant už Bilietą ir pan.
2)    Pateikiami Asmens duomenų subjekto jam pildant su konkrečiu Renginiu susijusias anketas ir/ar kitas formas, įsigyjant Bilietą, atsiskaitant už jį, dalyvaujant Renginyje, užsakant Bendrovės paslaugas, duodant interviu, filmuojantis/fotografuojantis bei kitais būdais.
Tvarkymo pagrindas
1)    – esant Duomenų subjekto sutikimui.
2)    – esant Duomenų subjekto sutikimui.
Tvarkymo tikslai
1)    – tiesioginės rinkodaros vykdymui, siekiant pasiūlyti asmeniui Bendrovės teikiamas paslaugas, suteikti informaciją apie jas bei taikomas nuolaidas;– siekiant pasveikinti klientus asmeninių bei kitų švenčių proga, nusiunčiant Duomenų subjektui smulkią dovanėlę ir pan.
2)    – siekiant geriau įvertinti Dalyvio lūkesčius ir pasiūlyti geriausiai jo interesus atitinkančią paslaugą/pasiūlymą;– reklamos tikslais.

6.2.1. Aukščiau pateiktoje Lentelėje B detalizuoti Asmens duomenys bus perduodami kitiems asmenims tik Taisyklių 8 dalyje nurodyta tvarka.
6.3. Asmens duomenų subjektas, Taisyklių 3.5. p. tvarka pažymėjęs varnelę ties „Sutinku, kad mano asmens duomenys, gauti vaizdo stebėjimo priemonėmis būtų tvarkomi reklamos ar kitais komerciniais tikslais“ tokiu būdu duoda konkretų, aiškų ir nedviprasmišką sutikimą, kad žemiau lentelėje C aprašyti jo Asmens duomenys, be atskiro įspėjimo, būtų tvarkomi lentelėje C nurodyta tvarka:
Asmens duomenys
1)    Vaizdo duomenys, kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, fotokameros prieš/per/po Renginių metu.
Kaip/kada surenkami
1)    Atliekant vaizdo stebėjimą konkrečių Renginių metu, filmuojant Dalyvių pasisakymus apie Renginį, darant fotonuotraukas.
Tvarkymo pagrindas
1)    – esant aiškiai išreikštam Duomenų subjekto sutikimui.
Tvarkymo tikslai
1)    – tikslu panaudoti vaizdo įrašus/jų dalis ir/ar nuotraukas reklamos ar kitais komerciniais tikslais.

6.3.1. Aukščiau pateiktoje Lentelėje C detalizuoti Asmens duomenys bus perduodami kitiems asmenims tik Taisyklių 8 dalyje nurodyta tvarka. Asmens duomenų valdytojas atkreipia Asmens duomenų subjekto dėmesį, kad Lentelėje C detalizuoti Asmens duomenys bus išviešinti reklamos ar kitais komerciniais tikslais.
7. SLAPUKAI, PROFILIAVIMAS.
7.1. Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą, kad interneto svetainėje www.tikras.lt, siekiant pagerinti Asmens duomenų subjekto patirtį, o taip pat statistikos tikslais, yra naudojami slapukai – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Naudojant slapukus Duomenų subjektas yra atpažįstamas, kaip internetinio puslapio lankytojas, pagal kurio poreikius yra pritaikomas internetinio tinklalapio turinys.
7.2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti galimybę Duomenų subjektui naršyti patogiau, teikti patraukliausius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie internetinio puslapio naudotojo elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek teikiamas paslaugas bei aptarnavimą.
7.3. Duomenų subjektas turi galimybę pasirinkti, ar nori, kad būtų naudojami slapukai. Tą jis gali padaryti, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus ir išjungdamas slapukus ar atskirus iš jų. Bendrovė informuoja Duomenų subjektą, kad dėl tokio jo pasirinkimo gali sulėtėti internetinio tinklalapio darbas ir/arba bus ribojamos Asmens duomenų subjekto galimybės naudotis tam tikromis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, ir/arba bus ribojama prieiga prie internetinio tinklalapio.
7.4. Duomenų valdytojas naudoja žemiau lentelėje D nuodytus slapukus tokia tvarka bei tikslais:
Asmens duomenys
1)    Google Analytics
2)    Hotjar
Kaip/kada surenkami
1)    – informacija apie Asmens duomenų elgesį svetainėje;– informacija apie apsilankiusių asmenų skaičių, naujų lankytojų skaičių;– IP adresai;– informacija apie tai, kaip Duomenų subjektas pasiekė svetainę.
2)    – informacija apie Asmens duomenų elgesį svetainėje;– informacija apie apsilankiusių asmenų skaičių, naujų lankytojų skaičių;– informacija apie vykdomo marketingo efektyvumą.
Tvarkymo pagrindas
1)    Slapukas įsijungia, Duomenų subjektui apsilankius svetainėje.
2)    Asmens duomenų subjektui užpildžius atitinkamą apklausos dokumentą, sutikimą ar pan.
Tvarkymo tikslai
1)    Duomenų valdytojo interneto svetainės lankytojų statistikai rinkti, pvz.: naudojama, siekiant atskirti lankytojus svetainėje, fiksuoti naujus lankytojus, apsilankymų skaičių, ir pan.– reklamos efektyvumo, tikslingumo įvertinimui.
2)    Duomenų valdytojo interneto svetainės lankytojų statistikai vykdyti, pvz.: naudojama, siekiant atskirti lankytojus svetainėje, fiksuoti naujus lankytojus, apsilankymų skaičių, ir pan.Užtikrinti, kad Duomenų subjektui būtų galima pasiūlyti jo interesus geriausiai atitinkantį internetinės svetainės turinį.

7.5. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu https://policies.google.com/technologies/ads. Duomenų valdytojas primygtinai siūlo Duomenų subjektui išsamiai susipažinti su visa informacija apie Bendrovės naudojamus slapukus.
7.6. Asmens duomenų valdytojo atliekamas Profiliavimas yra susijęs su anksčiau lentelėse nurodytais Asmens duomenimis, siekiant įvertinti tam tikras Duomenų subjekto savybes ir taip išanalizuoti ir prognozuoti, pvz.: asmeninius pasirinkimus, interesus, rizikas bei kt. Tai skirta tam, kad Asmens duomenų subjektui būtų suteikta tinkama paslauga, parenkant geriausią jo interesus atitinkančią paslaugą, vertinant riziką, siekiant apsaugoti interneto svetainės bei ja besinaudojančių visų Duomenų subjektų interesus nuo kenksmingo kitų veikimo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir pan. Profiliavimas yra grindžiamas Bendrovės bei pačių Duomenų subjektų teisėtais interesais, sutarčių vykdymu bei Duomenų subjekto sutikimu.
8. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS.
8.1. Asmens duomenų valdytojas Duomenų subjekto Asmens duomenis, be atskiro įspėjimo, teiks tik su Duomenų valdytoju darbo, paslaugų teikimo, autorinių bei kitų teisėtai sudarytų/sudaromų sutarčių pagrindu susijusiems tretiesiems asmenims, užtikrindamas, kad būtų laikomasi Taisyklių. Tai gali būti auditoriai, skolų išieškojimo įmonės ir pan.
8.2. Asmens duomenų valdytojas Duomenų subjekto Asmenis duomenis teiks ir tais atvejais, kai tokią pareigą Asmens duomenų valdytojui numato įstatymai, pvz.: gavus teisėtą valstybės ar savivaldybės institucijų reikalavimą, siekiant užkardyti nusikalstamas veikas ir pan.
8.3. Asmens duomenys Bendrovėje bus saugomi tik tiek, kiek tai minimaliai būtina teisėtiems tikslams pasiekti.

bottom of page